Rentevoet

1/1/1
1,47%
5/5/5
1,52%
10/5/5
1,67%
15/5/5
1,82%
20 jaar
1,79%

Reglement survey Hypotheek.be (Auxifina NV)

 

Organisatie

Dit reglement is van toepassing op de ‘survey Hypotheek.be 2019’, hierna ‘de Actie’ genoemd, die georganiseerd wordt door Auxifina NV, Duwijckstraat 17, 2500 Lier, gekend onder ondernemingsnummer 0464.375.028.
 

Doel van de actie

Auxifina organiseert een enquête onder zijn klanten of prospecten om meer te weten te komen over de aard van het bezoek aan de website (welke informatie zoeken ze, wanneer overwegen ze een hypothecaire lening af te sluiten, willen ze beroep doen op een onafhankelijk kredietbemiddelaar,…).
 

Welke prijs

Iedere deelnemer aan de Actie maakt kans om een cadeaubon van IKEA te winnen ter waarde van € 50. Er is één cadeaubon per persoon te winnen.
 
Het budget van de cadeaubon kan niet omgeruild of ingewisseld worden tegen contanten of cash geld. 
 
De cadeaubon wordt door Auxifina ter beschikking gesteld en zal per gewone post bezorgd worden op het opgegeven adres van de winnaar. Desgevallend kan de winnaar een afspraak maken om de cadeaubon op te halen in een kantoor van Auxifina.
 

Wie kan deelnemen?

Iedere bezoeker van de website www.hypotheek.be (of zijn Franstalige variant www.hypothèque.be) kan deelnemen. Indien een deelnemer meerdere keren de survey inzendt, dan zal deze bij de loting slechts één keer in aanmerking kunnen komen.
 
Bovendien zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing voor de deelnemers:
 
  • De deelnemer moet in België wonen en minstens 18 jaar oud zijn. Een kopie van de identiteitskaart kan ter controle opgevraagd worden.
  • Iedere deelnemer neemt deel en handelt in eigen naam.
  • Personeelsleden van Auxifina en hun gezinsleden kunnen niet deelnemen.
 
 

Hoe deelnemen?

Bij het bezoeken van de website zal de deelnemer via een pop-up een melding krijgen dat hij kan deelnemen aan de survey. Het staat de bezoeker vrij dit te doen. Er is geen verplichting en het normale gebruik van de website zal niet verstoord worden.
 

Duur van de Actie 

De actie loopt van 1 oktober 2019 tot en met 30 november 2019. Indien er na deze periode nog surveys ingezonden worden, zullen deze niet in aanmerking komen voor de loting van de winnaar.
 

Bepaling van de winnaars 

Na 30 november 2019 zal Auxifina de formulieren controleren op hun volledigheid. Enkel diegenen die een volledige survey hebben ingevuld, komen in aanmerking om de prijs te winnen. 
 
Uit alle verzamelde surveys zullen 50 winnaars getrokken worden.
 
De trekking zal uiterlijk op 13 december 2019 gebeuren. Dit is een streefdatum en zal niet tegen Auxifina kunnen gebruikt worden.
 

Bekendmaking van de winnaars

De winnaar zal op de hoogte gebracht worden via het opgegeven emailadres. Indien er een fout staat in het emailadres zal de cadeaubon naar een andere deelnemer gaan.
 
De cadeaubon kan via gewone post bezorgd worden of afgehaald worden in één van de kantoren van Auxifina.
 
De winnaar zal zich moeten identificeren aan de hand van zijn identiteitskaart of ander betrouwbaar document.
 

Respect voor de privacy

Auxifina waardeert de privacy van zijn klanten en prospecten en verwijst hiervoor naar de Web-privacypolicy (www.hypotheek.be/nl/privacy) alsook naar de Klanten Privacy Policy die te verkrijgen is in elk regionaal kantoor van Auxifina.
 
Door het inzenden van het enquêteformulier stemt iedere deelnemer er expliciet in toe dat Auxifina de persoonsgegevens mag verwerken met het oog op het organiseren van de survey, alsook om de deelnemer nadien nog emails te versturen die betrekking hebben op de producten en diensten van Auxifina.
 
De toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens geldt uiteraard ook om de winnaar te kunnen contacteren.
 
Het spreekt voor zich dat de analyse van de antwoorden nooit enige negatieve weerslag kan hebben op de deelnemer. Auxifina organiseert de Actie enkel om zijn dienstverlening en zijn productengamma te optimaliseren en apprecieert de oprechte mening van elke deelnemer.
 

Bijzonderheden

Auxifina behoudt zich het recht voor dit reglement op eender welk moment te wijzigen of zelfs de wedstrijd te annuleren ingeval van overmacht of een andere gebeurtenis onafhankelijk van zijn wil.
 
Als Auxifina tijdens de Actie een vermoeden van onregelmatigheden ontdekt of eventuele gevallen van fraude of misbruik van vertrouwen, kan Auxifina de deelnemer onmiddellijk uitsluiten zonder dat Auxifina hierover enige verantwoording hoeft af te leggen. Auxifina beslist in gelijk welk geval autonoom en soeverein zonder dat er enige vorm van schadevergoeding kan ontstaan in hoofde van de betrokken deelnemer.
 
Auxifina doet er alles aan om de Actie in goede banen te leiden en het afleveren van de cadeaubon te garanderen. Dit is een middelenverbintenis. Auxifina kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Iedere gebeurtenis na afgifte van de cadeaubon valt niet langer onder de verbintenis noch onder de aansprakelijkheid van Auxifina.
 
Geschillen zullen tussen de deelnemer en Auxifina onderling geregeld kunnen worden. Indien er niet tot een vergelijk kan gekomen worden en één van beide partijen oordeelt dat een juridische procedure moet opgestart worden, zal de rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Auxifina gevestigd is bevoegd zijn. Het Belgisch recht is toepasselijk.
 

Contactgegevens tijdens de Actie

Ingeval van vragen kan de deelnemer altijd via email terecht bij sven@hypotheek.be.

Casper chatbot