Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Hypothecaire lening: wat is een ESIS?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Hypothecaire leningen zijn complexe producten, zeker als je er niet echt mee vertrouwd bent. Toch bestaat er een hulpmiddel om voorstellen voor een hypotheekleningen makkelijk te kunnen vergelijken: de ESIS.
 

European Standardised Information Sheet 

ESIS staat voor European Standardised Information Sheet. Het is een standaarddocument waarop je informatie terugvindt over jouw hypotheeklening. Elke hypothecair kredietgever moet zo’n document afgeven wanneer iemand om een hypotheeklening vraagt. De ESIS laat je toe om verschillende voorstellen voor een hypothecair krediet te vergelijken. Alle gegevens op het document zijn immers steeds op dezelfde manier gestructureerd.
 

Wat staat er op het ESIS?

De ESIS bevat alle noodzakelijke informatie opdat jij eenvoudig een vergelijking kunt maken. 
 
Gegevens van de kredietgever
Alle coördinaten van de hypothecaire kredietgever.
 
Gegevens van de kredietbemiddelaar
Alle coördinaten van de kredietbemiddelaar.
 
Hoofdkenmerken van het krediet
Dit zijn meer technische gegevens van jouw hypotheeklening:
 
• het bedrag van het woonkrediet
• de duur van het krediet
• het totaal terug te betalen bedrag (= de som van geleend kapitaal, intresten en de kosten)
• een raming van de waarde van jouw woning
• het maximumbedrag dat je kan lenen volgens de opgegeven informatie
 
Rentevoet en andere kosten
Hier vind je het jaarlijks kostenpercentage of JKP terug. Dat jaarlijks kostenpercentage of JKP bestaat uit drie delen:
 
• de rentevoet voor de hypotheeklening
• eenmalige kosten
• regelmatig terugkomende kosten
 

 

Frequentie en aantal betalingen
Hoeveel keer ga je moeten betalen?
 
Bedrag van iedere afbetalingstermijn
Jouw inkomen kan veranderen. Je moet ervoor zorgen dat je jouw hypotheeklening nog kunt terugbetalen als je inkomen daalt. Daarop wijst deze informatie je.
 
Theoretische aflossingstabel
Via deze tabel zie je hoeveel je al hebt afbetaald en hoeveel je nog moet terugbetalen. Dit is slechts een voorbeeld. Als je in de loop van de je krediet wijzigingen aanbrengt, dan zal dit mogelijk ook een invloed hebben op de aflossingstabel.
 
Bijkomende verplichtingen
Hier worden de voorwaarden opgesomd waaraan jij moet voldoen om eventueel een lager tarief te kunnen krijgen voor jouw hypotheeklening. En tevens wat er gebeurt als je niet meer voldoet aan deze voorwaarden.
 
Vervroegde terugbetaling
De hypothecaire kredietgever wijst je op de mogelijkheid om je woonkrediet vervroegd terug te betalen en welke kosten daaraan verbonden zijn.
 
Andere rechten van de kredietnemer
Je beschikt over de nodige bedenktijd om een hypotheeklening aan te gaan, nadat je een concrete offerte gekregen hebt. Sluit je de lening af, dan begint een andere termijn te lopen waarbinnen je jouw woonkrediet alsnog kunt herroepen.
 
Klachtenprocedure
Wat moet je doen als je een klacht hebt? Wie kan je contacteren? Binnen welke termijn moet je jouw klacht indienen?
 
Gevolgen van niet-naleving van de verplichtingen van het hypothecair krediet
Hoeveel bedragen de extra intresten bij betalingsachterstand? Wat zijn de gevolgen als je niet betaalt? Je kan negatief geregistreerd worden op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Dit is de zogenaamde ‘zwarte lijst’.
 
Aanvullende informatie
Bijvoorbeeld de vermelding van de toepasselijke wetgeving. Bij hypotheken is dat de Belgische wetgeving, meer bepaald het Wetboek van Economisch Recht, boek VII.
 
Toezichthouder(s)
Sinds november 2015 zijn er twee overheidsinstanties bevoegd voor het toezicht en de controle op hypotheekleningen. Dit zijn de FOD Economie en de Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA).
 

Vragen over je hypothecaire lening?

Ga eens langs bij een onafhankelijk bemiddelaar in hypothecaire kredieten, zoals Hypotheek.be. Hij werkt met meerdere kredietgevers samen en is een absolute specialist. Je vindt hier een Hypotheek-kantoor in je buurt

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.